PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU


Standardy kvality lesního klubu Pastvina

Procedurální standardy definují vztah LMŠ/LK k rodičům, dětem a veřejnosti.

Cíle a podmínky vzdělávání

Jsme komunitní zahrada, máme ve stanovách provozování Lesního klubu a dětských táborů. Provozujeme lesní klub pro předškolní děti. Cílem lesního klubu je umožnit dětem být v kontaktu s přírodou a zvířaty. Cílem, je také trénovat jemnou a hrubou motoriku nenásilnou formou a rozvíjet klíčové kompetence.

Provozní řád

Provozní řád lesního klubu Pastvina stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných stran( rodiče, děti, pracovníci. Zároveň dává přibližný přehled o fungování klubu. Provozní řád je nutnou součástí vztahu mezi rodiči a zřizovatelem.

Provozní řád vejde v platnost 31.8.2020 dokud nebude nahrazen jiným provozním řádem. Provozní řád bude umístěn na webových stránkách zřizovatele a také v zázemí lesního klubu. Rodiče jsou povinni se s provozním řádem seznámit nejpozději při podpisu smlouvy.

Kontaktní informace

Zřizovatel: Pastvina z.s. - Lesní klub Pastvina

se sídlem Mladoboleslavská 279, Praha 9, Vinoř 190 17

Bankovní spojení: Fio banka

Č. ú. 2101431474/2010

Lesní klub Pastvina je provozován v prostorách komunitní zahrady Pastvina

Provozní podmínky

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. Lesní klub Pastvina (dále jen LK Pastvina) nezajišťuje péči v době prázdnin a státních svátků. Docházka začíná první čtvrtek v měsíci, pokud se strany nedomluví jinak.

Přibližně jednou měsíčně mohou být LK Pastvina organizovány výlety mimo zázemí školky. Při výletech rodiče organizují spolujízdy, nebo své dítě dopraví na místo srazu. Úhrady za jízdné a vstupné hradí rodiče všech dětí, které se výletu účastní.

Provoz LK Pastvina neprobíhá během prázdnin a státních svátků. Za tyto dny rodič neplatí.

V době prázdni mohou být LK Pastvina organizovány příměstské tábory, na jejichž provozu se tento provozní řád vztahuje jen v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstského tábora budou zveřejněny v dostatečném předstihu před jeho zahájením.

Provoz lesního klubu Pastvina

Provoz LK Pastvina je celodenní od 8:00-16:30. Kapacita LK Pastvina je 14 dětí. S dětskou skupinou pracují dva průvodci. Pokud zájem rodičů převažuje kapacitu klubu, vede zřizovatel seznam čekajících náhradníků, kteří jsou přijímaný podle volných míst.

Zázemí lesního klubu Pastvina

Zázemí LK Pastvina je pergola, která je přes zimu uzavřená a zateplená. Pergola je vytápěna elektrickými kamny. Dále je pergola vybavena židličkami, stolky, výtvarnými potřebami, matracemi pro odpočinek dětí.

Na pozemku 4000 m2 se nachází stavební buňka, která slouží jako šatna pro děti z LK Pastvina. Další stavbou je sklad nářadí, kompostovací toalety, lesní stan. Zahrada má zatravněný terén kde se nachází výběhy pro zvířata, ovocné stromy, montessori dětské hřiště apod.

Vybavení pergoly zajišťuje komfortní sezení dětí, poskytuje možnost ohřátí a odpočinutí dětí. Probíhá zde oběd i svačiny a odpolední odpočinek dětí. Alternativně může probíhat odpočinek v lesním stanu, umožňuje-li to počasí. Náhradní oblečení mají děti uložené v šatněách, kde také mají možnost se převléknout.

K zázemí náleží kompostovací toalety, která se nachází nedaleko pergoly. Toaleta je opatřena dětskými prkénky a nočníky. Nad správným užíváním toalety dohlíží průvodce.

Voda je zajišťována každodenně dovezenými barely s čerstvou vodou z veřejného vodovodu. Průvodce po příchodu vodu ohřeje na plynovém vařiči a přelije do várnice s kohoutkem, čímž zajistí teplou vodu na mytí rukou po celý den.

Úklid prostor je zajišťován průvodci vždy po skončení provozní doby klubu. Úklid většího rozsahu bude probíhat společně s rodiči během víkendových brigád.

Zápis dítěte k docházce

Zápis děti bude probíhat primárně hromadně vždy v květnu, nebo červnu. Zápis probíhá formou pohovoru s rodiči a seznámení s dítětem.

Zápis dětí může také probíhat během roku. Rodič kontaktuje zřizovatele telefonicky, nebo emailem. Zřizovatel sjedná pohovor s rodiči a nabídne nástup podle aktuální kapacity klubu.

Nástup dítěte do lesního klubu Pastvina

Před nástupem je nezbytné, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, programem, možnými modely docházky a cenou za jeden den strávený v lesním klubu. Také doporučujeme, aby rodiče využili dny otevřených dveří k seznámení s prostředním, zázemím a průvodci. Po předchozí domluvě mohou rodiče navštívit LK Pastvina společně s dítětem.

Přijetí dítěte do Lesního klubu Pastvina není možné nárokovat. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

 • Zralost dětí pro předškolní docházku

 • Zvládnuté hygienické návyky

 • Věková různorodost skupin

 • Vyrovnané genderové zastoupení

 • Volba modelů docházky a kapacita LK Pastvina

 • Zapojení rodičů do fungování LK Pastvina

 • Absolvování osobního pohovoru

Pokud bude dítě přijaté k docházce, doručí rodiče nejpozději do 14 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí vyplněnou a podepsanou smlouvu o zajišťování péče k rukám zřizovatele.. Po podepsání smlouvy zřizovatel sdělí rodičů platební údaje. Rodič je povinen uhradit příspěvek na účet zřizovatele dle ceníku LK Pastvina v termínu, který je uvedený ve smlouvě.

Návštěvní den je vhodný pro rodiče, kteří si nejsou jisti, jak jejich dítě zvládne pobyt v LK Pastvina. Rodič může navštívit LK Pastvina a zúčastnit se programu s průvodci. Tato možnost je také vhodná pro rodiče, kteří nástup pouze zvažují. Návštěvní den je možný pouze po předchozí domluvě mezi zřizovatelem a rodiči. Pokud je na programu přítomný rodič nese za své dítě plnou zodpovědnost. Rodiče i děti musí respektovat pravidla provozu LK Pastvina a nenarušovat průvodci připravený program.

Modely docházky

 • Dvoudenní docházka celodenní- dítě se zúčastní samostatně programu v LK Pastvina ve čtvrtek a v pátek po celou dobu trvání provozu.

 • Dvoudenní docházka půldenní - dítě se zúčastní samostatně programu v LK Pastvina ve čtvrtek a v pátek pouze na dopolední či odpolední program včetně oběda

 • Dvoudenní docházka kombinované- dítě se zúčastní samostatně programu v LK Pastvina ve čtvrtek a v pátek. Kdy jeden den navštěvuje program pouze v dopoledních hodinách a druhý den se zúčastní aktivit po celý den.

 • Jednodenní docházka celodenní - dítě se zúčastní samostatně programu v LK Pastvina ve čtvrtek nebo v pátek po celou dobu trvání provozu.

 • Jednodenní docházka půldenní - dítě se zúčastní samostatně programu v LK Pastvina ve čtvrtek nebo v pátek pouze to na dopolední či odpolední program včetně oběda 

Finanční podmínky

Rodiče, kteří mají zájem o docházku svých dětí do LK Pastvina, pak mají možnost za členský poplatek docházky pro své potomky. Výše členského poplatku je určen podle zvoleného modelu docházky do LK Pastvina.

Příspěvky za docházku

 • 590 Kč Jeden den při nárazové návštěvě

 • 390 Kč Půlden den při nárazové návštěvě

 • 490 Kč Jeden den při pravidelné docházce

 • 320 Kč Jeden půlden při pravidelné docházce

 • 150Kč Hodina před či po standardní provozní době

Rodiče platí zřizovateli za docházku do LK Pastvina vždy za 1 kalendářní měsíc předem. Platbu je nutné uhradit zřizovateli na jeho účet a to nejpozději do 15 dne v měsíci, který předchází měsíci před začátkem docházky do LK Pastvina. Jako variabilní symbol se udává rodné číslo dítě a do poznámek je nutné udat jméno dítěte a měsíc.

V případě nástupu dítěte do LK Pastvina od nového školního roku je rodič povinen uhradit rezervaci docházky do 31.7. ve výši měsíční platby dle zvoleného modelu docházky. Nebude-li platba do daného data uhrazena, rodič ztrácí nárok na rezervaci docházky na budoucí školní rok. Rezervační platba za docházku je chápána jako členský poplatek na první měsíc, který dítě nastoupí.

Společně s placením docházky je také nutné zaplatit stravu na budoucí měsíc, podle plánované docházky. Jako variabilní symbol rodič zadá přidělené číslo.

Rodičům dítěte nastupujícího docházku mimo začátek školního roku bude vystaven platební výměr s termíny podle individuální domluvy s následným přechodem na výše uvedené termíny plateb.

Dopolední svačinu a odpolední svačinu si nosí děti připravenou z domova, v souladu s pravidly stanovený v tomto provozním řádu.

Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte k docházce.

Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši členských příspěvků za docházku dítěte do LK Pastvina a modely docházky, které je povinen nejméně měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách LK.

Dary pro LK Pastvina

 • Vkladem na účet číslo: 2101431474/2010 (Fio Banka)

 • Předáním peněz v hotovosti do rukou zřizovatele.

 • Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla rodiči darována.

Potvrzení o daru:

Poté, co LK Pastvina obdrží dar, bude dárci vypsán příjmový pokladní doklad následně bude dárci zaslán či osobně předán :

 • potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)

 • darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

Předávání/Vyzvedávání dětí a omlouvání dětí

Provozní doba LKP je od 8:00-16:30

Rodiče, případně jimi zvolení zástupci, mohou dítě dovést do prostoru komunitní zahrady Pastvina mezi 8:00-9:00. Do prostoru komunitní zahrady je možné vstupovat přední nebo zadní brankou. Vstup je možný pouze v případě, že je odemčeno.

Pokud bude program probíhat program mimo prostory LK Pastvina, může se místo předání dětí změnit. V takové případě budou rodiče předem informovaní telefonicky, nebo emailem.

Rodiče jsou povinni při odchodu bezpečně branku zavřít.

Průvodce přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte, tj. rodič slovně oznámí, že předává dítě a průvodce slovní reakcí předání potvrdí. Poté rodič zapíše své dítě do docházkového sešitu, který je k dispozici v zázemí LK Pastvina, a předání dítěte stvrdí podpisem. Do docházkového sešitu je také možné zapsat, kdo bude dítě odpoledne vyzvedávat, nebude-li se jednat o zákonného zástupce, ale osobu pověřenou. Rodič při předávání dítěte průvodce informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Pastvina. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LK Pastvina. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.

Vyzvedávání dítěte je možné mezi 12:30-13:00 a 14:30-16:30 v prostorách Komunitní zahrady Pastvina.

V šatně je rodič při vyzvedávání dítěte povinen zkontrolovat stav oblečení, které je v zázemí LK Pastvina určeno jako náhradní.

Pokud dítě rodič nevyzvedne dítě do 16:30 je povinen zaplatit 150 Kč za každou započatou hodinu. Pokud rodič není schopen dítě vyzvednout včas, informuje o tom průvodce telefonicky.

Průvodci informují rodiče o závažných událostech, které se tykají jejich dítěte (úrazy, hádky, klíště). Pokud má dítě nějakou zdravotní indispozici, jsou rodiče povinni dítě vyzvednout dříve.

Omlouvání dítěte

Řádně omluvenou absencí se rozumí oznámení absence dítěte nejpozději do 12:00 hod. předchozího pracovního dne, a to telefonicky nebo emailem na mpondelickova@gmail.com. Poplatek za péči o dítě se za zameškané dny nevrací. V případě řádně omluvené absence dítěte má zákonný zástupce možnost nahradit si max. 4 dny v průběhu následujících dvou měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě řádně omluvené absence v rámci každodenní celodenní docházky dítěte je poskytována zákonnému zástupci sleva z poplatku za péči o dítě, a to v tomto rozsahu: o absence 25 % - 49 %: sleva na poplatku za péči o dítě 10 % z plánovaného měsíčního poplatku za péči o dítě o absence 50 % - 99 %: sleva na poplatku za péči o dítě 20 % z plánovaného měsíčního poplatku za péči o dítě Stravné se vrací pouze v případě řádně omluvené absence. V případě nemoci lze dítěti vyzvednout oběd do přepravníku pouze v den výdeje oběda. Náhradní docházka je možná pouze za řádně omluvené dny. Náhradní docházku můžete volit pouze v období 60-ti dnů, které následuje po zameškaných dnech. V dalším období už náhrada není možná. Náhrada také není možná v případě, kdy to kapacita LK Pastvina neumožňuje. Peníze za zameškanou docházku se nevrací. Náhrady docházky je nutné domluvit dopředu s koordinátorem LK Pastvina.

Fungování LK Pastvina

Pravidla chování v LK Pastvina

Pravidla pobytu v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. Pravidla pobytu v zázemí klubu, budou k dispozici v zázemí klubu v tištěné podobě. Jelikož zázemí klubu je otevřené rodičům, jejichž dítě klub navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením průvodce mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.

 • Do klubu nepřinášejí děti hračky z domu, které by se mohli zničit. V klubu jsou k dispozici hračky z přírodních materiálů, jenž rozvíjí dětskou tvořivost. Příroda též poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech kompetencí.

 • S nářadím a klacky neběháme.

 • Věci mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.

 • Branku na pozemek necháváme zavřenou.

 • Dáváme pozor na horká kamna.

 • V místnostech zázemí pouze chodíme.

 • Při jídle vždy sedíme.

 • Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.)

 • Rodiče se mohou po domluvě s průvodcem podílet na aktivitách organizovaných průvodcem.

 • Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti průvodců jsou vítány v době, kdy se průvodce nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách.

Jedenáct pravidel lesního klubu Pastvina

Pro děti

• Děti zůstávají na místě, které určil průvodce .

• Pokud voláme na děti jménem, tak vždy odpoví.

• Děti nepohazují odpadky a uklízí po sobě.

• Děti nelezou na vyvýšená místa, pokud to průvodce nedovolí.

• Děti, které mají v ruce větve, je nikdy nedrží ve výšce očí.

• Děti nejí nic, co najdou, pokud jim to průvodce nedovolí.

• Děti s nikým neodchází (i když ho znají).

• Děti nesahají na zvířata, pokud jim to průvodce nedovolí.

• Děti nestrkají prsty do výběrů nebo klecí.

• Děti chodí na záchod, na místo tomu určené.

• Děti si do klubu nosí jen hračky, které se mohou namočit, případně umazat

Pro rodiče

• Rodiče dávají do klubu jen zdravé děti.

• Rodiče přivedou děti nejpozději v 9:00.

• Rodiče předají dítě, tak že informují průvodce, že přišli a zapsali dítě do sešitu příchodů.

• Rodiče při vyzvednutí dítěte informují průvodce, že odcházejí a odepíšou dítě ze sešitu příchodů?

• Rodiče nevyrušují děti u jídla, počkají, až se v klidu děti najedí.

• Rodiče zajistí, že budou mít děti dostatek suchého oblečení s ohledem na počasí.

• Rodiče budou řešit neshody, nebo připomínky co nejdříve.

• Rodiče nebudou chodit na Komunitní zahradu Pastvina během trvání klubu, aby nenarušovali program, Pokud jsou členové spolku, navštěvují Pastvinu pouze v nutných případech.

Denní rytmus

8.00 - 9:00 - scházení dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby

9.00 - 9.30 - ranní kruh společné přivítání, rozcvička

9.30 - 10.00 - svačinka

10.00 - 11.30 - péče o zvířata, drobná práce na pozemku, vzdělávací činnost, volná hra

11.30 - 12.00- hygiena, společné prostírání stolu,

12.00 - 12.30 - společný oběd, hygiena

12.30 - 12.45 - vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

12.45 - 14.00 - odpolední odpočinek, četba pohádek

14.30 - 15.00- odpolední svačina

15.00 - 16.30 - volná hra na pozemku, vyzvedávání dětí

Týdenní rytmus

Je utvářen střídáním dnů. Každý den v týdnu má svůj odpolední program. Střídáme program hudební, výtvarný, péči o zvířata, na jaře a v létě přidáváme zahradničení.

Měsíční rytmus

Rytmus roku je utvářen střídáním měsíců. Vnímáme proměny přírody v daném měsíci, náladu roční doby a navazujeme na lidové tradice konkrétního období. Z lesa si přinášíme přírodniny do zázemí klubu - na roční stolek. Každý měsíc vyprávíme příběh nebo pohádku, která nese obraz roční doby a vystihuje rozpoložení člověka v rytmu přírody. Každý měsíc se koná slavnost vycházející tematicky z procesů v přírodě i lidových tradic.

Rytmus roku

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání.

Pracovníci LK Pastvina

Se skupinou maximálně 14 dětí pracují minimálně dva pracovníci - průvodci. Pracovníci mají potřebné vzdělání a sdílí nadšení k alternativním způsobům předškolního vzdělávání.

Programu se také mohou zúčastnit studenti VŠ, za účelem plnění stáží. Studenti VŠ předkládají doporučení ze školy.

Pracovníci dále pracují na svém osobním rozvoji. Bližší informace o jejich vzdělání bude umístěno na internetových stránkách.

Pracovníci v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami. Při práci s dětmi se pedagogové inspirují koncepcí "Respektovat a být respektován", Montessori a  pedagogikou, environmentální výchovou, ligou lesní moudrosti, zážitkovou pedagogikou a lesní pedagogikou.

Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod LK Pastvina by se neobešel bez spolupráce s rodiči.

 • Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti. Spolupráce a dobré vztahy s rodiči zároveň vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.

 • Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (rodičovské schůzky, měsíční slavnosti, brigády atd.)

 • Rodiče se mohou aktivně podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.). Nabídka možné výpomoci je rodičům průběžně sdělována.

 • Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LK Pastvina (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace výletů aj.)

 • Rodiče se podílejí na organizaci klubu konkrétní výpomocí (úkoly), které si vybírají na začátku školního roku (ořezávání pastelek, sekání třísek, péče o záhonky nebo kompost atd.)

 • Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.

 • Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.

 • Rodiče jsou pravidelně informování o dění v klubu emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce nebo formou rodičovské schůzky.

 • Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Pastvina, obrací se rodič na koordinátorku klubu.

 • Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi LK Pastvina a spolkem komunitní zahrada Pastvina z.s. řeší rodiče s koordinátorkou klubu.

Rodičovská schůzka: Program setkání připravuje koordinátor LK Pastvina spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá koordinátorka nejpozději týden předem emailem. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává přibližně 1x za 3 měsíce, většinou ale dle potřeby.

Měsíční slavnost: Jedenkrát do měsíce či za šest týdnů se koná společná slavnost. Na slavnosti Kde děti seznamují rodiče s vlastní prací v klubu za dané období. Slavnosti vycházejí z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.

Stravování

Stravování se skládá z dopolední svačiny, obědu, odpolední svačiny a pitného režimu.

Pro zajištění pitného režimu by každé dítě mělo mít neskleněnou láhev s pitím, v zimě termosku. Prosíme o lahve takové, aby dítě bylo schopno napít se samo.

Dopolední svačinu připravuje vždy jeden rodič pro celou skupinu dětí. Jídlo nesmí podléhat rychlému zkažení. Svačina by měla splňovat zásady zdravého stravování a obsahovat nutričně vydatné a zdravé potraviny (celozrnné pečivo, cereálie, zeleninu, ovoce, ořechy). Sladkosti nejsou vhodnou svačinou.

Teplé obědy jsou zajištěny závozem z Restaurace Pod vinořským zámkem ve Vinoři. Firma dováží stravu v uzavřených transportních nádobách. Obědy splňují zásady zdravého stravování a jsou připravované z kvalitních surovin.

Cena oběda je 100,- Kč/den/dítě.

Odpolední svačinu si každé dítě přinese svojí. Platí pro ni stejné podmínky jako pro svačinu dopolední.

Odhlašování obědů:

Pokud je oběd odhlášen do 9:00 (telefonicky) předcházející den, povinnost úhrady oběda zaniká. Neodhlášený oběd je možné si při nepřítomnosti dítěte po domluvě vyzvednout v zázemí LK Pastvina v čase 11:30 - 12:00

Pitný režim je zajišťován v zázemí LK Pastvina. Vždy bude připraven bylinný či ovocný čaj, přírodní šťáva či jiný nápoj pro děti. Preferujeme nápoje bez cukru. Na dobrý pitný režim dohlíží průvodce.

Doba odpočinku

Odpočinek po obědě probíhá od 12.45 do 14.00 hod. Během něj děti spí nebo jinak odpočívají. Děti, které neusnou, si prohlížejí knížky nebo se věnují jiné odpočinkové činnosti. V letních měsících mohou děti odpočívat venku. V zimě se děti na odpočinek uchylují do vnitřních prostor zázemí. Děti jsou z domova vybavené vlastním podepsaným spacákem a polštářkem. Tuto výbavu používají během odpočinku a nechávají na určeném místě.

Informace o zdravotním stavu dítěte

Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině atd.). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota

 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě

 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

 • bolest v uchu

 • bolest v oblasti břicha

 • bolest při močení

 • vši

 • v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.)

Pracovník může odmítnout dítě do LK Pastvina přijmout , pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Pastvina(teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

V případě nálezu klíštěte jsou neprodleně informování rodiče, kteří určí další postup.. Pracovník nález zapisují do Knihy úrazů. Rodiče jsou povinní informovat o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte k docházce. Zároveň velice doporučujeme očkování proti tetanu kvůli zvířatům v LK Pastvina

Pedagogové v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami.

Pracovníci mají k dispozici plně vybavenou lékárničku. Na výlety je pracovník vybaven lékárničkou první pomoci.

Vybavení a oblečení pro pobyt v LK Pastvina

Vybavení

Na začátku docházky si děti do zázemí klubu přinesou Podepsanou tašku/vak s náhradním oblečením včetně obuvi.

Obsah vaku rodič přizpůsobuje aktuálnímu počasí a roční době. Náhradní oblečení musí být kompletní náhrada oblečení, které má dítě v danou chvíli na sobě. Vak (taška) zůstává v zázemí. Při vyzvedávání dítěte je dobré zkontrolovat, co z vybavení bylo přes den použito a co je nutné doplnit.

Repelent proti klíšťatům a krém s UV faktorem (pouze v letním období)

Vybavení na dobu odpočinku: spacák, polštářek, plyšák, oblíbená kniha

Každý den si děti přinesou:

Batůžek s nastavitelnými popruhy a prsním pásem a v něm:

 • odpolední svačinku v podepsané krabičce, kterou rodič při předávání dítěte uloží do lednice

 • pití v neskleněné lahvi nebo termosce (případně v termoobalu)

 • pláštěnku

 • náhradní "spodní" oblečení

 • igelitový sáček

 • kapesník/y

Náhradní oblečení z vaku, které rodiče předchozí den kvůli ušpinění apod. odnesli.

Oblečení

Prosím počítejte s tím, že děti si budou chtít pobyt na farmě a v lese užít a my jim v tom nebudeme bránit. Vybavte je tedy takovým oblečením, u kterého nevadí ušpinění či případné poškození. Všechno oblečení je nutné mít podepsané pro lepší orientaci průvodců.

Pravidla oblékání při pobytu v LK Pastvina:

Základem oblékání je cibulovité vrstvení (lépe více vrstev než jedna tlustá).

Podzimní a jarní varianta

V tomto přechodném období se počasí a teplota během dne může velmi lišit. Základem jsou dobré nepromokavé boty - trekového, pohorkového typu. Při hodně deštivém počasí se děti přezouvají do holínek. V teplejších dnech obvykle stačí tričko (thermo nebo bavlněné), tepláky nebo plátěné kalhoty a mikina. V chladnějších a deštivých dnech je vhodné přes tepláky obléct nepromokavé pogumované kalhoty ("lacláče" typu Kik, Lidl, Tchibo apod.) oblečené přes nepromokavou bundu (kvůli usnadnění vysvlékání při potřebě).

Zimní varianta

V zimním období je důležitá teplá pevná a hlavně voděodolná obuv, nepromokavá bunda popřípadě pláštěnka, nepromokavé kalhoty, čepice a rukavice (v batůžku náhradní rukavice a ponožky). Nahoře i dole by měly děti mít systém nejméně tří vrstev - tzv. cibulové vrstvení. První vrstva funkční prádlo, druhá vrstva fleece nebo vlna nebo oboje (ve vlně se děti tolik nepotí a lépe větrá), třetí vrstva nepromokavá izolující. Bavlna není pro toto počasí vhodným materiál, protože když se dětí zpotí, zůstane mokrá a na tělíčku studí.

Letní varianta

V teplejší počasí, kdy teploměr ukazuje 15 a více stupňů doporučujeme pokrývku hlavy - kšiltovka, čepeček atd. Oblečení do lesa může mít dlouhý rukáv i nohavice z důvodu ochrany před klíšťaty a případnými odřeninami. Doporučujeme lehké a vzdušné materiály. V lese je i při vysokých teplotách chládek a tak dlouhé rukávy a nohavice z lehkého materiálu poslouží jako izolace. Obuv by měla být pevná a uzavřená. Při chladnějším počasí je dobrá ještě fleecová mikina, šusťáková bunda a šusťáky nebo tepláky.

Pravidla pobytu v zázemí Komunitní zahrada Pastvina

BRIGÁDY, WORKSHOPY, SLAVNOSTI A jiný POBYT na pozemku

Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky o seznámení se s pravidly a jejich respektování. V případě první návštěvy je potřeba s nimi obeznámit i svoje děti a doprovod.

Při pobytu na zahradě mimo provoz školky (před odevzdáním dítěte, po převzetí dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou za děti zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel.

Pravidla jsou určena zejména pro zachování bezpečnosti jednotlivců i skupiny:

1. Při příchodu a odchodu ze zahrady za sebou zavíráme branku.

2. Na zahradě se můžeme pohybovat volně. Do vnitřních prostor se přezouváme a neběháme v nich.

3. S klacky neběháme a nechodíme pod přístřešek.

4. Nelezeme na hromady dříví a slámu

5. Na strom lezeme pouze v případě, že s tím seznámíme dospělého, který nám při obtížích může pomoci.

6. Ke stromům a rostlinám se chováme s úctou. Neničíme nic záměrně a nelámeme větve stromů.

7. Všechny věci mají své místo, po použití je na ně uklízíme. Nenecháváme na zahradě ležet pilu, sekeru, hrábě apod.

8. S nářadím dětí pracují vždy pod dohledem dospělého.

9. Do dílny mohou vstupovat děti pouze v doprovodu dospělého.

11. Prostor ohniště kolem hořícího ohně slouží pro posezení nebo opečení si jídla. Není určen pro hru, běhání apod.

12. Do ohně nešťouráme a nevytahujeme z něj žhavé klacky.